Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Toepassing algemene voorwaarden

1.1 Deze algemene voorwaarden gelden op alle aanbiedingen, offertes, facturen, orderbevestigingen van en overeenkomsten gesloten met CN Pools BV, met maatschappelijke zetel te 3550 Heusden-Zolder, Brancardiershof 9 en met ondernemingsnummer 0848.625.086 (hierna genoemd “CN Pools”). Door het plaatsen van een bestelling of het afsluiten van een overeenkomst erkent de klant de algemene voorwaarden van CN Pools te kennen en te aanvaarden.
1.2 Deze algemene voorwaarden sluiten de toepassing uit van algemene voorwaarden van de klant, ongeacht het tijdstip waarop deze laatste aan CN Pools werden overgemaakt.
1.3 Bijzondere voorwaarden, opgenomen in overeenkomsten gesloten tussen CN Pools en de klant, primeren, ingeval van tegenstrijdigheid, op de bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeacht de datum van sluiting van de overeenkomst.

 

Artikel 2. Bestellingen en offertes

2.1 Alle aanbiedingen en offertes van CN Pools zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de integrale en voorbehoudloze aanvaarding van het aanbod door de klant. De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant de offerte ongewijzigd en binnen de geldigheidsduur, zoals vermeld op de offerte, voor akkoord ondertekent en terugzendt aan CN Pools. De aanvaarding van het aanbod door middel van elektronische communicatiemiddelen, waaronder begrepen doch niet beperkt tot e-mail, wordt eveneens aanvaard en kan zowel expliciet als impliciet worden afgeleid uit de onderlinge communicatie met de klant. Bij afwezigheid van een ondertekende offerte dan wel een schriftelijke aanvaarding, komt de overeenkomst met toepassing van deze algemene voorwaarden tot stand na aanvaarding van de factuur van CN Pools door de klant.
2.2 Wijzigingen aangebracht aan de offerte zijn slechts geldig indien deze schriftelijk door CN Poolswerden aanvaard.
2.3 Elke bestelling verbindt de klant. De bestelling of de overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten en/of mondelinge akkoorden met hetzelfde voorwerp.
2.4 Bestellingen en offertes zijn strikt beperkt tot hun voorwerp, in de zin dat zij gebaseerd zijn op informatie die beschikbaar is op het ogenblik van het opstellen van de offerte. Verkeerde, gewijzigde of nieuwe informatie of omstandigheden kunnen aanleiding geven tot eenzijdige wijziging van de voorwaarden en/of de prijs. De voorwaarden en/of de prijs kan tevens eenzijdig gewijzigd worden naar aanleiding van een stijging van de kosten van CN Pools. In voorkomend geval is de klant/consument gerechtigd de overeenkomst kosteloos te beëindigen binnen een redelijke termijn.
2.5 Alle producten en diensten worden geleverd aan de prijzen gangbaar op het ogenblik van de bestelling. Alle bijkomende prestaties, die niet in de overeenkomst vermeld zijn maar betrekking hebben op diezelfde opdracht, zullen bijkomend gefactureerd worden.
2.6 Alle prijzen vermeld in de offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

 

Artikel 3. Annulering

3.1 De annulering van een bestelling is slechts mogelijk voor zover CN Pools nog niet is begonnen met de uitvoering van de overeenkomst en voor zover CN Pools zelf nog geen bestelling plaatste bij haar eigen leverancier en/of fabrikant. Indien de klant de bestelling in voorkomend geval toch annuleert, is deze een schadevergoeding van 15 % van de overeengekomen prijs verschuldigd aan CN Pools met een minimum van 250 €, tenzij CN Pools een hogere schade aantoont.
3.2 Annulering van de bestelling is niet mogelijk wanneer de bestelde goederen reeds geleverd zijn aan CN Pools. De klant is in voorkomend geval verplicht de bestelde goederen af te nemen van CN Pools binnen een redelijke termijn.
3.3 Elke annulering van een bestelling door de klant dient te gebeuren per aangetekend schrijven of via e-mail waarvan de goede ontvangst bevestigd wordt.

 

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

4.1 CN Pools verbindt er zich toe alle redelijke inspanningen te leveren om de overeenkomst op een zorgvuldige manier uit te voeren. Op CN Pools rust een inspanningsverbintenis.
4.2 De klant verbindt zich ertoe om tijdig alle informatie en gegevens waarvan CN Pools aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst of waar redelijkerwijze van verwacht wordt dat deze gegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, over te maken aan CN Pools. Indien de klant deze gegevens of informatie niet tijdig verstrekt aan CN Pools, heeft CN Pools het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende gemaakte kosten in rekening te brengen aan de klant.
4.3 CN Pools is in geen geval aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, voor onjuiste en/of onvolledige gegevens verstrekt door de klant waarvan CN Pools redelijkerwijze mocht aannemen dat deze juist waren, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar diende te zijn.
4.4 Opgegeven leveringstermijn is steeds indicatief en bindt CN Pools niet. Vertraging in de levering geeft de klant geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering, noch op opschorting van diens betaling of de ontbinding van de overeenkomst.
4.5 Tenzij anders overeengekomen gebeurt de levering op de plaats waar de werkzaamheden zullen verricht worden. Het risico gaat over van CN Pools naar de klant van zodra de goederen bij de klant worden afgeleverd, zonder dat deze geïnstalleerd moeten zijn.
4.6 De transportkosten zijn voor rekening van de klant, behoudens anders overeengekomen. Indien de klant de goederen zelf wenst af te halen dient dit te gebeuren op de overeengekomen datum. Indien de klant de goederen niet afhaalt op de overeengekomen datum is CN Pools gerechtigd om kosten voor het opslaan van de goederen aan te rekenen aan 2,50 €/ per week en dit volledig op risico van de klant. Indien de goederen na 15 dagen na de overeengekomen datum niet worden opgehaald, behoudt CN Pools zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden zonder recht op schadevergoeding in hoofde van de klant.
4.7 Wanneer een bestelling van de klant slechts gedeeltelijk wordt uitgevoerd en bestaat uit meerdere artikelen verbindt CN Pools zich ertoe om de ontbrekende artikelen zo snel als mogelijk na te leveren.
4.8 Meerkosten die voortvloeien uit vertragingen, waarvan de oorzaak vreemd is aan CN Pools, worden aangerekend aan een meerprijs.
4.9 CN Pools is gerechtigd om beroep te doen op een derde teneinde uitvoering te geven aan de overeenkomst gesloten met de klant. CN Pools verbindt zich ertoe om deze derden met de hoogst mogelijke zorg te selecteren om een goede kwaliteit van uitvoering te kunnen bewerkstelligen.

 

Artikel 5. Uitvoeringstermijn

5.1 CN Pools bepaalt naar eigen inzicht, op grond van ervaring en planning de aanvangsdatum en duurtijd van de werkzaamheden.
5.2 CN Pools behoudt zich het recht voor om de opgegeven uitvoeringstermijn op te schuiven, te verlengen of te verkorten in functie van de reële werfcriteria of een wijziging in de planning, zonder dat de klant gerechtigd is een schadevergoeding of prijsherziening te vorderen.
5.3 Indien de werfomstandigheden niet toelaten dat CN Pools zijn werkzaamheden kan uitvoeren worden de meeruren en verplaatsingen bijkomend gefactureerd.
5.4 De vooropgestelde duur van de werkzaamheden is louter indicatief en bindt CN Pools niet. Overschrijding van de duur van de werkzaamheden geeft de klant niet het recht de overeenkomst te beëindigen of te ontbinden, noch om enige schadevergoeding of prijsvermindering te vorderen.

 

Artikel 6. Verplichtingen van de klant

6.1 De klant is ertoe gehouden om de nodige vergunningen, en desgevallend andere toelatingen noodzakelijk om de werkzaamheden uit te voeren tijdig aan te vragen en te verkrijgen. CN Pools kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor ontbrekende of onvolledige vergunningen.
6.2 De klant verbindt zich ertoe om de nodige maatregelen te nemen teneinde te verzekeren dat de goederen die zich op de werf bevinden in goede staat bewaard worden. De geleverde goederen dienen veilig en droog opgeslagen te worden in een afsluitbare ruimte nabij de installatieplaats. CN Pools kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor schade aan of het zoek raken van geleverde goederen.
6.3 De klant zorgt ervoor dat CN Pools zijn werkzaamheden ongestoord en op het overeengekomen tijdstip kan uitoefenen. Hiertoe verbindt de klant zich ertoe om voor aanvang van de werkzaamheden de werf klaar te maken conform instructies van CN Pools.
6.4 De klant is verplicht om CN Pools in te lichten van alle omstandigheden die tot gevolg hebben dat CN Pools zijn werkzaamheden niet kan verrichten zoals overeengekomen, waaronder doch niet beperkt tot vervuilde grond of samenstelling van de grondlaag, verborgen leidingen en/of kabels. Indien de klant nalaat dergelijke informatie mee te delen heeft CN Pools het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende gemaakte kosten in rekening te brengen aan de klant. In geen geval kan CN Pools aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die door nalaten van dergelijke informatie veroorzaakt zou worden.

Artikel 7. Betalingsmodaliteiten

7.1 Alle facturen zijn, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, betaalbaar binnen een termijn van 7 (zeven) kalenderdagen. Elke betaling wordt aangerekend op de oudste vervallen factuur en eerst op de verschuldigde intresten en kosten.
7.2 De facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders vermeld.
7.3 De klant is gehouden om het voorschot, zoals bepaald in de offerte, te betalen aan CN Pools. Slechts na ontvangst van het voorschot zal CN Pools haar werkzaamheden aanvatten.
7.4 Elke vertraging in betaling door de klant maakt alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar en doet elke betalingsmodaliteit en/of toegestane korting vervallen. In voorkomend geval is CN Poolsgerechtigd om schuldvergelijking toe te passen tussen de door haar aan de klant verschuldigde bedragen, ongeacht of deze al opeisbaar zouden zijn, en het bedrag van de openstaande schuld van de klant anderzijds.
7.5 Indien de klant nalaat over te gaan tot betaling van de factuur op de vervaldag zal de klant een betalingsherinnering ontvangen namens CN Pools. Ingeval de betalingstermijn opnieuw niet wordt nageleefd dan is de klant van rechtswege en zonder bijkomende ingebrekestelling een nalatigheidsintrest aan de wettelijke interestvoet verschuldigd aan CN Pools, alsmede een forfaitaire schadevergoeding van 10 % van het factuurbedrag met een minimum van € 150,00 vanaf de vervaldag tot aan de volledige betaling.
7.6 Bij gebreke aan betaling van de factuur, heeft CN Pools het recht om, na ingebrekestelling, haar diensten en/of bestellingen op te schorten tot de klant aan zijn betalingsverplichtingen voldoet.  
7.7 Elk protest van factuur dient – op straffe van verval – per aangetekende brief aan CN Pools te worden bezorgd binnen een termijn van 8 kalenderdagen met een gedetailleerde omschrijving van de klacht en met opgave van de factuur waarmee de desbetreffende diensten zijn gefactureerd. Bij gebreke aan tijdig protest worden de diensten geacht definitief te zijn aanvaard en is betaling verschuldigd.

 

Artikel 8. Oplevering

8.1 De voorbehoudloze betaling van de eindfactuur of de ingebruikname van de goederen en/of installatie door de klant geldt als definitieve oplevering en aanvaarding van de werken. Indien de betaling van de eindfactuur na vervaldag evenwel zonder opgave van redelijke gronden uitblijft, worden de werken beschouwd als opgeleverd en aanvaard bij gebreke aan een gemotiveerd protest binnen de 8 dagen na de uitvoering der werken.
8.2 De klant is ertoe gehouden de geleverde en geïnstalleerde goederen onmiddellijk na levering en plaatsing te controleren op hoeveelheid, kwaliteit en overige afwijkingen van hetgeen is overeengekomen. Bij gebreke aan enige schriftelijke bezwaren binnen de 8 dagen na levering en gebeurlijke plaatsing, worden alle eventuele zichtbare gebreken geacht te zijn aanvaard door de klant.
8.3 Het in gebruik nemen, verwerken en/of doorverkopen van de door CN Pools geleverde goederen wordt beschouwd als zijnde goedkeuring en aanvaarding en geldt als definitieve oplevering van de desbetreffende goederen en bevrijdt CN Pools van haar verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid conform deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 9. Conformiteit en garantie

9.1 Zichtbare gebreken of niet-conforme leveringen dienen per kerende, en uiterlijk 8 dagen na levering, per aangetekend schrijven ter kennis van CN Pools worden gebracht. Bij gebreke aan tijdige kennisgeving worden deze geacht te zijn aanvaard. Geringe kleur -en kwaliteitsafwijkingen of afmetingen worden niet beschouwd als een gebrek in conformiteit, voor zover deze algemeen aanvaard zijn of eigen zijn aan de gebruikte materialen.
9.2 CN Pools verbindt zich ertoe om verborgen gebreken die niet het gevolg zijn van overmacht of van foutieve tussenkomst van de klant of derden te verhelpen door het leveren van vervangingsonderdelen of door herstelling van de geleverde goederen, mits de vordering wordt ingesteld binnen de wettelijk voorziene garantietermijn.

 

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

10.1 De goederen of diensten die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst geleverd worden, blijven eigendom van CN Pools, zelfs indien ze geïncorporeerd zijn, tot de factuur (hoofdsom, kosten en intresten) volledig wordt vereffend door de klant. De klant heeft niet het recht om de goederen in bewaring te geven, te wijzigen, te vervreemden of ten behoeve van derden met persoonlijke of zakelijke rechten te bezwaren, of om hierover anderszins te beschikken.
10.2 CN Pools behoudt zich tevens het recht voor om de goederen, dewelke in het kader van de uitvoering van de overeenkomst geleverd worden, te registreren in het Nationaal Pandregister voor zover de koopprijs niet volledig is voldaan door de klant.
10.3 Indien de klant in gebreke is of er een gegronde vrees bestaat dat hij in gebreke zal blijven, is CN Pools gerechtigd de geleverde goederen bij de klant of bij derden die het goed voor de klant aanhouden, zonder gerechtelijke tussenkomst weg te (laten) halen. De klant aanvaardt en staat zelf in voor elke beperking van eventuele gevolgschade die te wijten kan zijn uit de verwijdering van de geleverde goederen. De klant is hiertoe verplicht alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 5% van het door hem verschuldigde bedrag per dag en met ingang van de dag waartegen de aanzegging is geschied. Dit recht vervalt en de eigendom gaat over zodra de klant al zijn facturen aan CN Pools voldaan heeft.
10.4 De klant dient steeds al het nodige te doen dat redelijkerwijze van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten op de onbetaalde goederen veilig te stellen. Indien derden beslag willen leggen op deze goederen, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de klant verplicht om CN Pools daarvan onmiddellijk op de hoogte te brengen. De klant verbindt zich ertoe om derden op de hoogte te brengen van het eigendomsvoorbehoud van CN Pools.

 

Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1 Adviezen, instructies, of gebruiksaanwijzingen hoe ook genaamd in verband met gebruik, bewerking, bevestiging, etc. van de geleverde goederen worden vrijblijvend gegeven door CN Pools en geven geen aanleiding tot aansprakelijkheid in hoofde van CN Pools.
11.2 CN Pools kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout van haar of haar aangestelden, behoudens ingeval van bedrog, opzet of fraude. CN Pools zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige indirecte en/of gevolgschade zoals doch niet beperkt tot verlies van verwachte winst, gederfde winst, gemiste besparingen, welke de klant of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van CN Pools of een aangestelde.
11.3 De aansprakelijkheid van CN Pools met betrekking tot aan de klant geleverde diensten is in elk geval beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de klant betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten/de vervanging van de geleverde goederen, naar keuze van CN Pools. De totale aansprakelijkheid van CN Pools, zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de klant aan CN Pools werd betaald voor de goederen of diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval.
11.4 De klant vrijwaart CN Pools voor alle aanspraken van derden die het gevolg zijn van een gebrek in het goed of dienst dat door de klant aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit de door CN Pools geleverde goederen.

 

Artikel 12. Onderhoud

12.1. De verplichting met betrekking tot onderhoud, lekcontrole, etc. rusten te allen tijde op de klant. De klant zal dit onderhoud naar behoren uitvoeren.
12.2. Behoudens schriftelijke afwijking, omvat het onderhoud van CN Pools enkel de in de bestelbon op limitatieve wijze opgesomde werkzaamheden. Herstellingen en/het vervangen van onderdelen aan de installatie zijn niet inbegrepen in het onderhoud en worden niet zonder voorafgaande en uitdrukkelijke goedkeuring van de klant uitgevoerd.

 

Artikel 13. Verwerking van persoonsgegevens

13.1. CN Pools en de klant verbinden zich er in het algemeen toe de op haar toepasselijke bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG na te leven.
13.2. In zoverre als nodig zullen CN Pools en de klant een verwerkersovereenkomst afsluiten.
13.3. Wanneer de klant de opdracht geeft tot het verwerken van eender welk beeld- of muziekfragment, illustratie, tekening, document, tekst of foto, impliceert dit dat zij daartoe een schriftelijke toestemming heeft bekomen, zonder enige verantwoordelijkheid van CN Pools.

 

Artikel 14. Nietigheid

Indien één der artikelen van deze algemene voorwaarden nietig zou blijken dan stemmen partijen er mee in deze bepaling te vervangen door een geldige bepaling dewelke zo nauw als mogelijk aansluit bij de bedoeling en de draagwijdte van de nietige bepaling. Deze vervangende bepaling zal alsdan toepassing vinden.

 

Artikel 15. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

15.1. Zowel de totstandkoming, het bestaan als de gevolgen van de overeenkomst gesloten tussen CN Pools en de klant worden beheerst door het Belgisch recht.
15.2. In geval van betwisting zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Hasseltbevoegd.