Algemene Voorwaarden

 

 1. Al onze leveringen zijn onderworpen aan de hierna beschreven verkoopsvoorwaarden. Elke afwijking hiervan moet schriftelijk overeengekomen en door BVBA CN POOLS uitdrukkelijk aanvaard worden.
  Het stilzwijgend aanvaarden van de factuur geldt als aanvaarding van de algemene verkoopsvoorwaarden.
 2. Al onze offertes zijn vrijblijvend. Wat de prijzen en de voorwaarden betreft verbinden zij ons slechts voor de duur vermeld in de offerte. Bij gebreke van deze vermelding kunnen zij op elk ogenblik eenzijdig door ons gewijzigd worden.
  De Offerte of bestek zijn een indicatie en kunnen afwijken bij het uitvoeren van de werken.
 3. De verbintenissen aangegaan door onze vertegenwoordigers zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging door de firma.
  Onze vertegenwoordigers of agenten zijn niet bevoegd om inningen van rekeningen te doen, tenzij ze daartoe uitdrukkelijk en schriftelijk gevolmachtigd zijn.
 4. Onze facturen, behoudens indien anders vermeld, zijn contant betaalbaar – netto zonder korting – op de zetel van de vennootschap.
 5. Elke klacht moet binnen de acht dagen na ontvangst van de factuur per aangetekend schrijven kenbaar worden gemaakt.
 6. Ingeval van niet-betaling op de overeengekomen vervaldag zal het bedrag van de factuur, of het onbetaalde deel ervan, van rechtswege en, vrijgesteld van art. 1146 B.W., zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd worden met de verwijlintresten à rato van 12 % tot de volledige betaling. Bovendien zal de klant, bij wijze van forfaitaire schadevergoeding, alsdan tevens een verhogingsbeding dienen te betalen van 10 % van het factuurbedrag met een minimum van 100 Euro en dit zonder afbreuk te doen aan de intrestvergoeding.
 7. Eventuele toegestane kortingen gelden slechts ingeval van betaling binnen de aangenomen termijn. Een overschrijding van deze termijn brengt vanzelf de afschaffing van iedere korting met zich mee.
 8. Tot aan de volledige voldoening van alle vorderingen, welke voor de koper uit de verkoopovereenkomst voortvloeien, blijven de geleverde of afgehaalde goederen de uitsluitende eigendom van de verkoper en kunnen deze ingeval van laattijdige betaling door de verkoper worden teruggevorderd.
 9. Eventuele beschadigingen of zichtbare gebreken worden gedekt door de aanvaarding van de goederen, tenzij de klant zijn klachten binnen de 8 dagen na de levering per aangetekend schrijven kenbaar maakt.
 10. De goederen, zelfs franco verzonden, reizen op risico van de geadresseerde.
 11. De aansprakelijkheid van de BVBA CN POOLS kan onder geen enkel beding in het gedrang gebracht worden voor goederen die door de fabrikant of de hoofdverdeler rechtstreeks aan de klant worden geleverd en met betrekking waartoe
  BVBA CN POOLS derhalve slechts als tussenpersoon is opgetreden.
 12. Op alle overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen die voorvloeien uit deze overeenkomst zullen uitsluitend worden beslecht door de rechtbanken te HASSELT.